SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

1.      TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

 

1.1.     Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť Well Livery s.r.o., so sídlom Orechová 4189/44, 08501 Bardejov, IČO: 51764491, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Prešove oddiel SRO, Vložka 36532/P (ďalej len „správca“).

 

1.2.     Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie: Orechová 4189/44, 08501 Bardejov adresa elektronickej pošty: info@fajnmoda.sk, telefón +421 915 273 310.

 

1.3.     Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

2.      ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

2.1.     Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre plnenie zmluvy medzi Vami a správcom alebo na vykonanie opatrení správcom pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).

 

3.      ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

3.1.     Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom či vykonanie opatrení správcom pred uzatvorením takejto zmluvy.

 

3.2.     Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

 

4.      DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

4.1.     Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinnosti práv a povinností zo zmluvy, a ďalej po dobu nutnú pre účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

5.      ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

 

5.1.     Ďalšími príjemcovia Vašich osobných údajov budú predávajúci tovar (podľa zmluvy s predávajúcim sprostredkúvané správcom), zasielateľskej spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodanie tovaru či realizácií platieb na základe zmluvy s predávajúcim a budú tiež zdieľané so spoločnosťou Newlogic s.r.o., Táboritská 880/14, 130 00 Praha 3, IČO: 24202207, DIČ: CZ24202207 ako vývojár internetového obchodu a programom nutným k jeho prevádzke.

 

5.2.     Správca má v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny, a to konkrétne do Čínskej ľudovej republiky.

 

6.      PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

 

6.1.     Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

 

6.2.     Ak by ste sa domnieval (a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť na dozornom úrade.

 

6.3.     Nemáte povinnosť poskytnúť osobné údaje. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť alebo ju zo strany správcu splniť.

 

INFORMÁCIE O ZPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

1.      TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

 

1.1.     Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť Well Livery s.r.o., so sídlom Orechová 4189/44, 08501 Bardejov, IČO: 51764491, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Prešove oddiel SRO, Vložka 36532/P (ďalej len „správca“).

 

1.2.     Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie: Orechová 4189/44, 08501 Bardejov adresa elektronickej pošty: info@fajnmoda.sk, telefón +421 915 273 310.

 

1.3.     Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

2.      ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

2.1.     Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).

 

3.      ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

3.1.     Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.

 

3.2.     Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

 

4.      DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

4.1.     Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené je 10 rokov, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovávaním Vašich osobných údajov na tento účel spracovania.

 

5.      ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

 

5.1.     Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú osoby zaisťujúce marketingové služby pre správcu a osoby tvoriace so správcom koncern.

 

5.2.     Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácií.

 

6.      PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

 

6.1.     Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vaším osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

 

6.2.     Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu.

 

6.3.     Ak by ste sa domnieval (a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť na dozornom úrade.

 

6.4.     Nemáte povinnosť poskytnúť osobné údaje. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

 

6.5.     Máte kedykoľvek právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovanie, ak sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávané.

 

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre splnenie zmluvy o poskytovaní služieb alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím tejto zmluvy.

Toto má rad dôsledkov.

 

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu.