Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

spoločnosti

Well Livery s.r.o., (prevádzkovateľ internetového obchodu)

so sídlom Orechová 4189/44, 085 01 Bardejov

IČO: 51764491

zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Prešove oddiel Sro, Vložka 36532/P

na poskytovanie služieb prostredníctvom webovej stránky www.fajnmoda.sk

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú v súlade s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „obchodný zákonník“) vzájomné práva a povinnosti strán vznikajúce pri uzatváraní a zo zmlúv o poskytovaní služieb uzatvorených medzi obchodnou spoločnosťou Well Livery s.r.o. so sídlom Orechová 4189/44, 085 01 Bardejov, IČO: 51764491, zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Prešove oddiel Sro, vložka 36532/P (ďalej len „poskytovateľ“) a fyzickými osobami a právnickými osobami ako objednávateľom (ďalej len „zmluva o poskytovaní služieb“ a „objednávateľ“). Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti pri využívaní webovej prezentácie poskytovateľa umiestnenej na internetovej adrese www.fajnmoda.sk (ďalej len „webová stránka“) a ďalšie súvisiace právne vzťahy.

 

1.2.Ustanovenia obchodných podmienok sú nedeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní služieb. Zmluva o poskytovaní služieb a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom  a slovenskom jazyku. Zmluvu o poskytovaní služieb možno uzatvoriť v českom a slovenskom jazyku.

 

1.3. Vyslovením súhlasu s novou verziou obchodných podmienok objednávateľom strácajú predchádzajúce obchodné podmienky účinnosť a nová verzia obchodných podmienok sa stáva nedeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní služieb.

 

1.4. V súlade s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Zb., obchodného zákonníku zmluvné strany zjednávajú, že poskytovateľ môže obchodné podmienky v primeranom rozsahu jednostranne zmeniť. Zmena obchodných podmienok bude objednávateľovi oznámená elektronickou poštou na jeho adresu uvedenú v používateľskom účte (čl. 3). Zmenu obchodných podmienok môže objednávateľ odmietnuť a zmluvu o poskytovaní služieb v takom prípade vypovedať vo výpovednej dobe, ktorá robí jeden (1) mesiac.

 

2. VYMEDZENIA NIEKTORÝCH POJMOV

 

2.1. Službou sa rozumie služba poskytovateľa poskytovaná prostredníctvom webovej stránky spočívajúca v sprostredkovaní zakúpenia tovaru u tretej osoby spoločnosti Alibaba (China) Co., Ltd, so sídlom 969 West Wen Yi Road, Yu Hang District, Hangzhou 311121, Čína (ďalej len „predávajúci“ a „tovar“) v zahraničí, a to sprostredkovanie zakúpenia tovaru od predávajúceho v Čínskej ľudovej republike.

 

2.2. Zmluvou s predávajúcim sa rozumie aj neformálna kúpna zmluva medzi predávajúcim a objednávateľom ohľadom zakúpeného tovaru od predávajúceho.

 

3. POUŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

 

3.1. Na základe registrácie objednávateľa vykonanej na webovej stránke či na základe predchádzajúceho nákupu u poskytovateľa môže objednávateľ pristupovať do svojho používateľského rozhrania na internetovej adrese www.fajnmoda.sk. Zo svojho používateľského rozhrania môže objednávateľ najmä objednávať sprostredkovanie tovaru a robiť správu údajov o osobe objednávateľa (ďalej len „používateľský účet“).

 

3.2. Údaje uvedené v používateľskom účte je objednávateľ pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené objednávateľom v používateľskom účte sú poskytovateľom považované za správne.

 

3.3. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom (adresou elektronickej pošty) a heslom. Objednávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho používateľského účtu a berie na vedomie, že poskytovateľ nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany objednávateľa.

 

3.4. Poskytovateľ môže objednávateľovi znemožniť využívať používateľský účet (a službu), a to najmä v prípade, kedy objednávateľ poruší svoje povinnosti zo zmluvy o poskytovaní služieb (vrátane obchodných podmienok).

 

3.5. Objednávateľ berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia poskytovateľa, popr. tretích osôb.

 

3.6. Poskytovateľ môže objednávateľovi zrušiť používateľský účet, a to najmä v prípade, keď objednávateľ svoj používateľský účet dlhšie než šesť (6) mesiacov nevyužíva, či v prípade, keď objednávateľ poruší svoje povinnosti zo zmluvy o poskytovaní služieb (vrátane obchodných podmienok).

 

4. UZATVORENIE ZMLUVY O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

 

4.1. Návrh na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služieb urobí objednávateľ vyplnením objednávkového formulára a odoslaním zvolených údajov kliknutím na príslušné tlačidlo poskytovateľovi (ďalej spoločne len „objednávka“). Údaje uvedené objednávateľom v objednávke sú pre účely obchodných podmienok považované za správne.

 

4.2. V nadväznosti na doručenie objednávky poskytovateľovi zašle poskytovateľ na adresu elektronickej pošty určenej objednávateľom v objednávke (ďalej len „adresa objednávateľa“) súhlas s uzatvorením zmluvy o poskytovaní služieb (ďalej len „akceptácia“). Doručením akceptácie objednávateľovi je zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená.

 

4.3. Objednávateľ súhlasí s tým, že poskytovateľ môže začať s poskytovaním služby podľa zmluvy o poskytovaní služieb neodkladne po jej uzatvorení, a to aj pred uplynutím zákonnej lehoty pre odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služieb. Objednávateľ berie na vedomie, 
že pokiaľ dôjde k splneniu služieb poskytovateľom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služieb, stráca objednávateľ vyslovením súhlasu podľa predchádzajúcej vety právo na odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služieb.

 

4.4. Objednávateľ berie na vedomie, že poskytovateľ, pri dodržaní zásady rovnakého zaobchádzania, nie je povinný uzatvoriť zmluvu o poskytovaní služieb, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje zmluvné či iné povinnosti voči poskytovateľovi.

 

4.5. Objednávateľ súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní služieb. Náklady vzniknuté objednávateľovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením zmluvy o poskytovaní služieb (napr. náklady na pripojenie na internet) si hradí objednávateľ sám, pričom tie sa nelíšia od základnej sadzby.

 

4.6. Dodanie tovaru: dodávateľ dodá tovar kupujúcemu obvykle do 15 - 25 pracovných dní od vybavenia objednávky, tovar je doručený obvykle najneskôr do 60 dní od vybavenia objednávky. Kupujúci je povinný tovar prevziať. Kupujúcemu sa odporúča, aby si tovar pri prevzatí čo najskôr prekontroloval. Pokiaľ je v objednávke viac tovaru, tovar bude zaslaný vo viac samostatných baleniach. V prípade nedoručenia tovaru do 60 dní, je Kupujúci oprávnený reklamovať nedoručenie a Prevádzkovateľ je povinný tovar nechať Dodávateľom zaslať opätovne alebo vrátiť Kupujúcemu peniaze.

 Cena a spôsob doručenia:

Slovenská Pošta - Doporučená zásielka - POŠTOVNÉ ZADARMO

 

 5. PREDMET ZMLUVY O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

 

5.1. Zmluvou o poskytovaní služieb sa poskytovateľ zaväzuje, že objednávateľovi poskytne službu, pričom objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi za poskytnutie služby províziu, ktorá je zahrnutá v cene tovaru.

 

6. ZÍSKANIE TOVARU A VZŤAHY S PREDÁVAJÚCIM

 

6.1. Webová stránka obsahuje informácie o tovare, ohľadom ktorého je možné uzavrieť zmluvu s predávajúcim, a to vrátane uvedenia ceny tovaru. Ceny tovaru sú uvedené v eurách, a to vrátane všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti 
po dobu, kedy sú zobrazované na webovej stránke. Webová stránka obsahuje tiež informácie o prípadných nákladoch spojených s doručením tovaru objednávateľovi.

 

6.2. Všetka prezentácia sprostredkovávaného tovaru umiestnená na webovej stránke je informatívneho charakteru a predávajúci ani poskytovateľ nemajú povinnosť uzatvoriť zmluvu ohľadom takého tovaru. Prezentácia sprostredkovávaného tovaru na webovej stránke nie je návrhom na uzatvorenie zmluvy (ponukou).

 

6.3. Pred zaslaním objednávky na sprostredkovanie tovaru je objednávateľovi umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky objednávateľ vložil, a to i s ohľadom na možnosť objednávateľa zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku sprostredkovania tovaru odošle objednávateľ kliknutím na príslušné tlačidlo, pričom berie na vedomie a potvrdzuje, že bol pred zadaním objednávky oboznámený s tým, že súčasťou objednávky bude povinnosť zaplatiť cenu. Údaje uvedené objednávateľom v objednávke sú poskytovateľom považované za správne.

 

6.4. Objednávateľ berie na vedomie, že na uzatvorenie zmluvy s predávajúcim nie je právny nárok. Predaj tovaru objednávateľovi bude odložený do doby, než bude taký predaj tovaru predávajúcim poskytovateľovi odsúhlasený.

 

6.5. Objednávateľ berie na vedomie, že práva a povinnosti zo zmluvy s predávajúcim vznikajú objednávateľovi priamo voči predávajúcemu, pričom poskytovateľ nepreberá žiadne záväzky za ich plnenie predávajúcim, a to s výnimkou záväzkov výslovne prevzatých poskytovateľom na základe zmluvy o poskytovaní služieb (vrátane obchodných podmienok). Objednávateľ berie na vedomie, že právne regulácie v zahraničí (kde objednávateľ robí nákup tovaru) nemusia poskytovať objednávateľovi takú mieru právnej ochrany, akú poskytujú všeobecne záväzné právne predpisy v Slovenskej republike (vrátane práv na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu a práv zo zodpovednosti za chyby). Objednávateľ berie na vedomie,  že tovar nemusí spĺňať požiadavky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi na tovar v Slovenskej republike. Objednávateľ berie ďalej na vedomie, že jeho práva voči predávajúcemu nemusia byť v zahraničí právne či fakticky vymáhateľné.

 

6.6. Cenu tovaru (zahrňujúcu províziu poskytovateľa) môže objednávateľ hradiť priamo poskytovateľovi platobnou kartou či prostredníctvom platobného systému tretej osoby.

6.7. Bežná doba dodania tovaru je 15-25 pracovných dní od pripísania platby na náš účet. V prípade, že predávajúci nedoručí objednávateľovi tovar ani do 60 dní od uzatvorenia zmluvy s predávajúcim, zaväzuje sa poskytovateľ zaistiť vrátenie kúpnej ceny takého tovaru objednávateľovi (vrátane provízie poskytovateľa).

 

7. POSKYTOVANIE SLUŽBY

 

7.1. Službu nemusí poskytovateľ poskytovať, pri dodržaní zásady rovnakého zaobchádzania, v prípade, že jej poskytovaniu bránia ťažkosti na strane objednávateľa alebo na strane iných osôb. Službu tak nemusí poskytovateľ poskytovať najmä v prípade, keď dôjde k výpadkom v dodávke elektrickej energie, výpadkom dátovej siete, iným poruchám spôsobeným tretími osobami alebo zásahom vyššej moci.

 

7.2. Poskytovanie služby môže poskytovateľ zaisťovať tiež prostredníctvom tretích osôb.

 

7.3. Objednávateľ nesmie pri využívaní služby používať mechanizmy, nástroje, programové vybavenie alebo postupy, ktoré majú alebo by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku zariadenia poskytovateľa, bezpečnosť internetu či používateľov internetu.

 

8. ZODPOVEDNOSŤ POSKYTOVATEĽA ZA CHYBY SLUŽIEB, REKLAMÁCIA

 

8.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti poskytovateľa za chyby služieb sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to konkrétne ustanoveniami občianskeho zákonníka a zákonom o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov, prípadne aj inými predpismi na ochranu spotrebiteľa. Objednávateľ svoje práva vyplývajúce zo zodpovednosti poskytovateľa za chyby služieb uplatňuje u poskytovateľa písomne na adrese jeho sídla alebo elektronickou poštou na kontaktnej adrese (čl. 15.6) (reklamácia).

 

8.2. Objednávateľ berie na vedomie, že práva a povinnosti objednávateľa voči predávajúcemu sa riadia zmluvou s predávajúcim, pričom objednávateľ svoje práva z takého právneho vzťahu uplatňuje priamo voči predávajúcemu.

 

9. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 

9.1. Poskytovateľ v súvislosti so zmluvou o poskytovaní služieb nevyžaduje uhradenie zálohy či inej obdobnej platby.

 

9.2. Poskytovateľ nie je vo vzťahu k objednávateľovi viazaný žiadnymi kódexmi chovania.

 

9.3.Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje poskytovateľ prostredníctvom elektronickej adresy na kontaktnej adrese (čl. 15.6). Informáciu o vybavení sťažnosti objednávateľa zašle poskytovateľ na elektronickú adresu objednávateľa.

 

9.4. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje poskytovateľ prostredníctvom elektronickej adresy info@fajnmoda.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti objednávateľa zašle poskytovateľ na elektronickú adresu objednávateľa.

 

9.5. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov zo zmluvy o poskytovaní služieb je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava 2, IČO: 17 33 19 27, internetová adresa: http://www.soi.sk. Platformu na riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi poskytovateľom a objednávateľom.

 

9.6. Európske spotrebiteľské centrum, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212, internetová adresa: http://www.esc-sr.sk, Tel.: +421 905 528 477, e-mail: ECCNET-SK@ec.europa.eu je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013  o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line). 

 

9.7. Poskytovateľ je oprávnený k svojej činnosti na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu robí v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu mimo iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 102/2014 Zb., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV OBJEDNÁVATEĽA

 

10.1. Ochrana osobných údajov objednávateľa, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

 

10.2. Objednávateľ, ktorý je fyzickou osobou, berie na vedomie, že sa spracúvajú tieto jeho osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, informácie o predchádzajúcich objednávkach objednávateľa (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).

 

10.3. Objednávateľ berie na vedomie spracovanie osobných údajov poskytovateľom, a to na účely vedenia používateľského účtu, na účely uzatvorenia zmluvy s predávajúcim, na účely plnenia práv a povinností s touto zmluvou súvisiacich a na účely zasielania informácií poskytovateľom.

 

10.4. Objednávateľ berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom používateľskom účte) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu do používateľského účtu zaniesť akúkoľvek zmenu v osobných údajoch.

 

10.5. Spracovaním osobných údajov objednávateľa môže poskytovateľ poveriť tretiu osobu ako spracovateľa. Osobné údaje objednávateľa nebudú poskytovateľom bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa odovzdávané tretím osobám s výnimkou predávajúcich či iných osôb poskytujúcich objednávateľovi plnenie.

 

10.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

 

10.7. Objednávateľ potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

 

10.8. V prípade, že by sa objednávateľ domnieval, že poskytovateľ alebo spracovateľ (čl. 10.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života objednávateľa alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

 

 10.8.1. požiadať poskytovateľa alebo spracovateľa o vysvetlenie,

 

 10.8.2. požadovať, aby poskytovateľ alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

 

10.9. Ak požiada objednávateľ o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu poskytovateľ povinný túto informáciu odovzdať. Poskytovateľ má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady na poskytnutie informácie.

 

11. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

 

11.1. Objednávateľ súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich so službami alebo podnikom poskytovateľa na adresu objednávateľa a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení poskytovateľa alebo tretích osôb na adresu objednávateľa.

 

11.2. Objednávateľ súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies sú malé súbory slúžiace objednávateľovi a zadávateľom reklamy zobrazovanej v rámci webovej stránky k rozpoznaniu webového prehliadača objednávateľa pri jeho komunikácii s webovou stránkou a k následnému využitiu niektorých funkcií webovej stránky či služby. V prípade, že je možné záväzky poskytovateľa zo zmluvy o poskytovaní služieb plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač objednávateľa, môže objednávateľ súhlas podľa prvej vety tohto odseku kedykoľvek odvolať.

 

12. TRVANIE ZMLUVY O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

 

12.1. Zmluva o poskytovaní služieb nadobúda účinnosť jej uzatvorením.

 

12.2. V prípade, že objednávateľ poruší niektorú svoju povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy o poskytovaní služieb (vrátane obchodných podmienok) alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov, môže poskytovateľ zmluvu o poskytovaní služieb vypovedať. Výpoveď zmluvy o poskytovaní služieb podľa tohto článku je účinná okamžikom doručenia druhej zmluvnej strane. Ak nie je dohodnuté inak, zaniká zmluva o poskytovaní služieb okamžikom účinnosti tejto výpovede.

 

12.3. Objednávateľ berie na vedomie, že ak došlo k splneniu služieb poskytovateľom podľa zmluvy o poskytovaní služieb (teda k sprostredkovaniu zmluvy s predávajúcim), nemôže objednávateľ v súlade s ustanoveniami § 7 ods. 6 písm. a) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov od zmluvy o poskytovaní služieb odstúpiť (čl. 4.3). V prípade, že zatiaľ nedošlo k splneniu služieb poskytovateľom (teda ku sprostredkovaniu zmluvy s predávajúcim), je objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený od zmluvy o poskytovaní služieb odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od jej uzavretia. Odstúpenie od zmluvy musí byť poskytovateľovi odoslané najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete. Odstúpenie od zmluvy môže objednávateľ zasielať okrem iného na adresu poskytovateľa či na adresu elektronické pošty poskytovateľa uvedenej v čl. 15.6. Pre takéto odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služieb môže objednávateľ využiť vzorový formulár poskytovaný poskytovateľom, ktorý tvorí prílohu č. 1 obchodných podmienok. 

 

12.4. Ukončením zmluvy o poskytovaní služieb z akéhokoľvek dôvodu nie sú dotknuté práva a povinnosti zo zmluvy s predávajúcim.

 

13. POUŽÍVANIE WEBOVEJ STRÁNKY

 

13.1. Objednávateľ berie na vedomie, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa nie je oprávnený na použitie textov, grafických diel či iných predmetov chránených autorským právom nachádzajúcich sa na webovej stránke, a to nad rámec stanovený rozhodným právom.

 

13.2. Objednávateľ berie na vedomie, že webová stránka nemusí byť dostupná nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia poskytovateľa, popr. tretích osôb.

 

14. DORUČOVANIE

 

14.1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca so zmluvou o poskytovaní služieb musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštovných služieb (podľa voľby odosielateľa). V prípade doručovania elektronickou poštou je objednávateľovi doručovaná na adresu elektronickej pošty uvedenú v používateľskom účte objednávateľa.

 

15. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

15.1. Zmluvné strany zjednali, že právne vzťahy súvisiace s použitím webovej stránky a právne vzťahy založené zmluvou o poskytovaní služieb sa riadia slovenským právom, a to najmä obchodným zákonníkom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť, a ktoré by sa v prípade neexistencie voľby práva inak použili podľa ustanovenia čl. 6 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo dňa 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).

 

15.2. Zmluvné strany zjednali, že spory z právnych vzťahov súvisiacich s použitím webovej stránky a spory z právnych vzťahov založených zmluvou o poskytovaní služieb budú rozhodované slovenskými všeobecnými súdmi.

 

15.3. Nedeliteľnú súčasť obchodných podmienok tvorí príloha č. 1 – Formulár na odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služieb spotrebiteľom.

 

15.4. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky zmluvy o poskytovaní služieb či obchodných podmienok vyžadujú textovú formu.

 

15.5. Zmluva o poskytovaní služieb vrátane obchodných podmienok je archivovaná poskytovateľom v elektronickej podobe a nie je prístupná.

 

15.6. Kontaktné údaje poskytovateľa: adresa elektronickej pošty: info@fajnmoda.sk, telefón: +421 915 273 310

 

V Bardejove dňa 07.11.2018                                                                       Well Livery s.r.o.

 

Príloha pre odstúpenie od zmluvy TU.